سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

زمین

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری- کوچه امام حسین
قیمت کارشناسی   :   533,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   205

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2514

آدرس   :   يزد-يزد-فاز 2 طوبی
قیمت کارشناسی   :   810,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2524

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد-بعدازچاه شرکت- کوچه اول
قیمت کارشناسی   :   450,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2529

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارپاکنزادکوچه ولیعصر
قیمت کارشناسی   :   2,600,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   434

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2613

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجوکوچه9
قیمت کارشناسی   :   2,100,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   365

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2618

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی پشت کارخانه جنوب
قیمت کارشناسی   :   1,584,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   264

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2607

آدرس   :   يزد-يزد-میدان نمازب طرف خیابان بنافتی زاده
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2610

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارشهیدعابدینی
قیمت کارشناسی   :   530,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   170

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2601

آدرس   :   يزد-يزد-کاشانی پشت کارخانه جنوب
قیمت کارشناسی   :   1,320,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   220

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2605

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه بنیادشهید
قیمت کارشناسی   :   3,862,400,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   2/272

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2589

آدرس   :   يزد-يزد-شهدای محراب اول بلوارمدرس پشت میدان تره بارقدیم
قیمت کارشناسی   :   1,487,500,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   425

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2234

آدرس   :   يزد-ابرکوه-
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   200 م

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2571

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی پشت کارخانه جنوب
قیمت کارشناسی   :   420,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   210

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1657

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جعفرصادق - کوچه جنب رفاه
قیمت کارشناسی   :   780,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   325

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1996

آدرس   :   يزد-يزد-میدان مدرسی - خابان هجرت
قیمت کارشناسی   :   450,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   168

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1967

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم اباد - انتهای خیابان فروغ
قیمت کارشناسی   :   650,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   210

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1986

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو - پشت پارک شادی
قیمت کارشناسی   :   1,200,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   450

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1988

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی - کوچه علوی
قیمت کارشناسی   :   1,450,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   416

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1989

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو - کوچه ابوالفضل
قیمت کارشناسی   :   880,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   220

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1991

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو - کوچه ابوالضل فرعی 3
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1963

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار طالقانی کوچه 1
قیمت کارشناسی   :   13,900,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   4233

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1914

آدرس   :   يزد-يزد-فاز3 طوبی
قیمت کارشناسی   :   940,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   235

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1942

آدرس   :   يزد-يزد-پایانه بار - انتهای خرده بار
قیمت کارشناسی   :   3,320,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   1660

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1943

آدرس   :   يزد-يزد-شن و ماسه
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   246

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1937

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه ابوالفضل18
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2067

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه بانک ملی
قیمت کارشناسی   :   762,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   305

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1117

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری - کوچه شمس
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   470

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1897

آدرس   :   يزد-يزد-ب دانشجو بن بست 25
قیمت کارشناسی   :   3,000,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   257

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1485

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس.پشت دادگستری
قیمت کارشناسی   :   567,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   210

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1814

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو-کوچه دکترمسعود-کوچه تاکسی مرکزی
قیمت کارشناسی   :   1,100,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   685

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1849

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارشهیدبهشتی نبش بنیادشهید
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2021

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری - کوچه یاسمین
قیمت کارشناسی   :   3,500,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   690

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1193

آدرس   :   يزد-يزد-تکیه ابوالفضل- اولین کوچه سمت راست
قیمت کارشناسی   :   490,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   204

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1850

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد - کوچه میرشاه
قیمت کارشناسی   :   970,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   485

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1860

آدرس   :   يزد-يزد- ب پاسداران خ ایثار
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   220

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2119

آدرس   :   يزد-تفت-سانیج روبروی درمانگاه
قیمت کارشناسی   :   2,010,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   700

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2075

آدرس   :   يزد-يزد-میدان امام علی ،میدا مدرسی ،جنب شرکت آماد بتن
قیمت کارشناسی   :   5,400,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   2700

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1704

آدرس   :   يزد-يزد-اکرمیه خ امام خمینی
قیمت کارشناسی   :   750,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2051

آدرس   :   يزد-يزد-سانیج 100کیلو متر بعد از دره شیر
قیمت کارشناسی   :   2,000,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   14000

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2052

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار بهشتی پشت بنیاد شهید
قیمت کارشناسی   :   900,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2061

آدرس   :   يزد-مهريز-سریزد-مزرعه ناظم اباد-جنب قلعه صنم بر
قیمت کارشناسی   :   2,500,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   20هکتار

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1819

آدرس   :   يزد-يزد-ب دانشجو ک کاشی فروشی دیده بان
قیمت کارشناسی   :   900,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   300+300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2085

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه ارغوان
قیمت کارشناسی   :   904,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   226

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2096

آدرس   :   يزد-يزد-میدان امام حسین-کوچه کنار شرکت گاز-بعداز چهارراه اول سمت راست
قیمت کارشناسی   :   840,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1841

آدرس   :   يزد-يزد-امام جعفر صادق چاه مهر اباد
قیمت کارشناسی   :   665,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   408

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2102

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه ابوالفضل
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   354

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1856

آدرس   :   يزد-يزد-میدان محراب بطرف مدرس
قیمت کارشناسی   :   1,040,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   325

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1620

آدرس   :   يزد-يزد-بین خامنه ای 39و43
قیمت کارشناسی   :   705,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   235

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2139

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه جهاد نصر
قیمت کارشناسی   :   1,488,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   465

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2166

آدرس   :   يزد-يزد-صفائیه میدان اطلسی پشت مسجد
قیمت کارشناسی   :   900,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1661

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوالفضل-بعداز پمپ بنزین روبرو نمایندگی حسینی پور
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   270

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2179

آدرس   :   يزد-يزد-م امام علی-اول جاده خیرآباد
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2184

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه مسجد رشتیان
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   210

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2186

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امام جعفر صادق کوچه عظیمی
قیمت کارشناسی   :   950,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   269

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1685

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی-پشت کارخانه جنوب
قیمت کارشناسی   :   1,340,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   320

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1762

آدرس   :   يزد-يزد-میدان امام علی-پشت اپارتمان های امام علی
قیمت کارشناسی   :   665,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   190

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1764

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین کوچه لاله کوچه یاسمن قطعه
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2023

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای - کوچه 40 یاسین
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1777

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه بنگاه ماشین ایران زمین
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   236

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2077

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار طالقانی -کوچه ساختمان پزشکان-
قیمت کارشناسی   :   410,000,000تومان
نوع زمین   :   مسکونی    متراژ   :   375

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2131