سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

رهن و اجاره

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجو
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      60

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:529

آدرس   :   يزد-ابرکوه-قاسم ابادخ فروغ
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:850تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1351

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد کوچه شهیدعظیمی
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1354

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین کوی فرهنگیان کوچه نسترن
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1423

آدرس   :   يزد-يزد-امیرکبیر
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      90

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1350

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم اباد خ فروغ
قیمت رهن   :   35,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      75

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1378

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه صالحیه
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1352

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجو
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:3,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      170

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:852

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارامیرکبیر
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:3,000,000تومان
نوع ملک   :   اداری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      230

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:837

آدرس   :   يزد-يزد-مهر آوران بلوار شهیدان انتظاری کو چه داروخانه
قیمت رهن   :   65,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      170

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1359

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد روبه روی چاه اب
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:400,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      45

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1360

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی-کوچه خانه معلم-سومین چهار راه سمت راست
قیمت رهن   :   50,000,000تومان      قیمت اجاره:0تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1363

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس - میدان نماز - ابتدا خیابان سلیمانی
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1369

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار پاسداران کوچه 16
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1370

آدرس   :   يزد-يزد-نعل اسبی - کوچه پاسیون فاطیما
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1373

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد -روبه روی بانک صادرات قدیم
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      80

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1375

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو - کوچه صالحیه
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      160

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1377

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دشتی - کوچه 30
قیمت رهن   :   40,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      170

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1379

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه نعیم اباد - بعد از گلزار
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:400,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1381

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد - روبه روی مسجد اعظم
قیمت رهن   :   50,000,000تومان      قیمت اجاره:200,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1382