سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

خانه

آدرس   :   يزد-يزد-محمد اباد شهرک گلستان
قیمت کارشناسی   :   100,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   174

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2535

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوالفضل پشت هتل تهرانی
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2530

آدرس   :   يزد-يزد-ب جمهوری - کوچه شمس
قیمت کارشناسی   :   2,500,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   423

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2532

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارفضیلت
قیمت کارشناسی   :   850,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   105

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2236

آدرس   :   يزد-يزد-سیدگلسرخ-کوچه مسجدامام حسن
قیمت کارشناسی   :   550,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   430

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2180

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس - خیابان ولی عصر
قیمت کارشناسی   :   980,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   455

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1979

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری خیابان شرق
قیمت کارشناسی   :   2,300,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   260

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1197

آدرس   :   يزد-يزد-اکرم اباد - خیابان شهید احمدی روشن
قیمت کارشناسی   :   528,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   429

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1948

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو - کوچه 43
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   280

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1952

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای کوچه مسجد ابوذر
قیمت کارشناسی   :   440,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   146

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2155

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه - خیابان فرساد
قیمت کارشناسی   :   2,000,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   280

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2177

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه مهراوران
قیمت کارشناسی   :   2,300,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   210

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1922

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوالفضل - بعد از پمپ بنزین
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   270

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2179

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس بلوار امام حسین بعد از سیم و کابل
قیمت کارشناسی   :   150,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1794

آدرس   :   يزد-يزد-جاده دهنو شهرک ابوالفضل
قیمت کارشناسی   :   270,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   230

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1924

آدرس   :   يزد-يزد-میدان امام حسین - کوچه بانک صادرات
قیمت کارشناسی   :   2,400,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   303

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1864

آدرس   :   يزد-يزد-خ شرکت نفت امام شهر
قیمت کارشناسی   :   140,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   90

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1643

آدرس   :   يزد-يزد-یزد بلوار دانشجو پشت کاشی مریم
قیمت کارشناسی   :   1,200,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   370

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2063

آدرس   :   يزد-يزد-پشت انتقال خون-نبش کوچه کمیل
قیمت کارشناسی   :   450,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   97

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2153

آدرس   :   يزد-يزد-یزد اکرم اباد
قیمت کارشناسی   :   350,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   429

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2106

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوذرکمیل5
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   206

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1649

آدرس   :   يزد-يزد-رحمت اباد میدان ارتش
قیمت کارشناسی   :   450,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:375

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد ک گلزار شهدا
قیمت کارشناسی   :   320,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   208

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1678

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوالفضل-ابتدای بلوار خیراباد
قیمت کارشناسی   :   330,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   198

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1733

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار صدوقی-کوچه 36
قیمت کارشناسی   :   370,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   93

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1759