سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

رهن و اجاره

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو-نرسیده به دنیای وانت
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:2,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:920

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین ورودی شهید قدسیان
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:3,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:569

آدرس   :   يزد-يزد-اول بلوار فلسطین بعد ازدرمانگاه
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:850,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      33

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:842

آدرس   :   يزد-يزد-
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:1,500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:575

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      12

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:844

آدرس   :   انتخاب استان--جنب تا لارمهرگان
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:1,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      60

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:845

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      50

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:847

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشگاه - خیابان تندگویان
قیمت رهن   :   6,000,000تومان      قیمت اجاره:1,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      55

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:849

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی -جنب نمایندگی هیوندا
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:100,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      70

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:856

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو - کوچه 19
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:2,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      400

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:858

آدرس   :   يزد-يزد-مهر اوران - بلوار مناجات
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,600,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      60

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:868

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی روبرو مسجد اتابکی
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,700,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      30

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:879

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو-کوچه صالحیه
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,100,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      90

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:928

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه 19
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:3,000,000تومان
نوع ملک   :   کشاورزی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:881

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس - بعد از تعویض روغنی مولا
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      1000

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:859

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجو-کوچه 19
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      45

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:860

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امام جعفرصادق - کوچه 35
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:600,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      50

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:864

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس جنب دادگاه خیابان امام رضا
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      40

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:866

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جانباز
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:3,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      450

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:867

آدرس   :   يزد-يزد-ملاصدرا-فرعی29
قیمت رهن   :   40,000,000تومان      قیمت اجاره:7,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      585

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:525

آدرس   :   يزد-يزد-میدان طوبی_خ طوبی شرقی
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      40

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:898

آدرس   :   يزد-يزد-سه راه مسکن-نبش سه راه
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:5,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:919

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد-روبرودرمانگاه شهید اخوندی
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:2,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      90

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:925

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امام جعفر صادق-سرکوچه خیراندیش
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:3,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:944

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس نبشم نماز
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:2,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      50

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:958