سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

رهن و اجاره

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارمدرس روبروی پمپ گاز اکرمیه
قیمت رهن   :   0تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :                  طبقه   :   همکف             متراژ   :      40

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:592

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه صالحیه
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      100 م

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:581

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجوخیابان شهیدصالحیه
قیمت رهن   :   40,000,000تومان      قیمت اجاره:1,200,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:589

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان بوستان
قیمت رهن   :   8,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      35

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:830

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجوکوچه دنیای وانت
قیمت رهن   :   50,000,000تومان      قیمت اجاره:8,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      2000000

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:590

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشگاه - خیابان تندگویان
قیمت رهن   :   6,000,000تومان      قیمت اجاره:1,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      55

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:849

آدرس   :   يزد-يزد- طوبی شرقی کوچه شماره 2
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:1,500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:575

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوذر خیابان منابع طبیعی
قیمت رهن   :   50,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:583

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی روب رویه سازمان اب
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:3,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      60

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:833

آدرس   :   يزد-يزد-بلواربوستان پرستار
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:5,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      400

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:588

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      25

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:828

آدرس   :   يزد-يزد- یزد بلوار دانشجو پشت هتل جهانگردی
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:582

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه خاتمی
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:600,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      18

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:827

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشگاه
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:4,300,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      160

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:831

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان اطلسی
قیمت رهن   :   50,000,000تومان      قیمت اجاره:7,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      750

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:584

آدرس   :   يزد-يزد-سه راه مسکن-نبش سه راه
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:5,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:919

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه هتل جهانگردی
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:839

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارامام جعفرصادق
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:2,300,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      95

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:836

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو - کوچه 17
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      40

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:848

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      12

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:844

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      50

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:847

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی -جنب نمایندگی هیوندا
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:100,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      70

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:856

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه 19
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:3,000,000تومان
نوع ملک   :   کشاورزی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:881

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جانباز
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:3,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      450

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:867

آدرس   :   يزد-يزد-ملاصدرا-فرعی29
قیمت رهن   :   40,000,000تومان      قیمت اجاره:7,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی               طبقه   :   همکف             متراژ   :      585

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:525

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امام جعفر صادق-سرکوچه خیراندیش
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:3,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:944

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس نبشم نماز
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:2,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      50

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:958