سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

خانه

آدرس   :   يزد-يزد-مسکن خیابان صحرا انتهای مقداد
قیمت کارشناسی   :   2,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   175

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2537

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجو-کوچه صالحیه-
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2538

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی - کوچه مازاریها - بهاران 6
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   160

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1827

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین شهرک فرهنگیان
قیمت کارشناسی   :   2,400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2163

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه انتهای بلوارشهیدقندی فازدوم طوبی
قیمت کارشناسی   :   1,073,300,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2502

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای کوچه حافظ
قیمت کارشناسی   :   950,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   137

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2518

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو پشت هتل جهانگردی
قیمت کارشناسی   :   650,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   146

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2521

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای کوچه بهارستان
قیمت کارشناسی   :   1,300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   189

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2523

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم نقی خ نبوت
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2531

آدرس   :   يزد-يزد-ب جمهوری - کوچه شمس
قیمت کارشناسی   :   2,500,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   423

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2532

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان فرخی
قیمت کارشناسی   :   1,200,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   212

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2565

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجوکوچه امام حسن
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   105

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2616

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه شهرک دانشگاه
قیمت کارشناسی   :   1,125,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   222

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2212

آدرس   :   يزد-يزد-یزدمسکن خ صحرا کوچه 30
قیمت کارشناسی   :   1,400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   169

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2257

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس خ رضوان
قیمت کارشناسی   :   1,400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   170

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2262

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجوکوچه جعفری
قیمت کارشناسی   :   1,250,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   260

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2546

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری کوچه شرق
قیمت کارشناسی   :   7,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   1200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2255

آدرس   :   يزد-يزد-یزد بلوار مدرس کوچه دانش شرقی
قیمت کارشناسی   :   900,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   164

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2251

آدرس   :   يزد-يزد-یزد بلوار جمهوری منزل دوبلکس
قیمت کارشناسی   :   4,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   330

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2252

آدرس   :   يزد-يزد-یزد کوچه پارک هفتم تیر آخر کوچه
قیمت کارشناسی   :   750,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   140

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2253

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد کوچه اصلی قبل از حسینیه
قیمت کارشناسی   :   1,400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2242

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه خ امامت
قیمت کارشناسی   :   1,400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2246

آدرس   :   يزد-يزد-میدان امام حسین کوچه بانک ملی
قیمت کارشناسی   :   2,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   198

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2602

آدرس   :   يزد-يزد-کاشانی کوچه دیهمی
قیمت کارشناسی   :   2,350,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   198

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2603

آدرس   :   يزد-يزد-یزد خ فرخی کوچه روبروی داروخانه چمران کوچه شهید غفاریان وسط کوچه سمت چپ
قیمت کارشناسی   :   1,200,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   212

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2554

آدرس   :   يزد-يزد-خ دکترمسعودکوچه شهیددهقان
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   85

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2597

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین کوچه لاله
قیمت کارشناسی   :   1,600,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2207

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو خیابان صالحیه
قیمت کارشناسی   :   900,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2160

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارفلسطین کوچه لاله
قیمت کارشناسی   :   2,400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   220

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2585

آدرس   :   يزد-يزد-میدان محراب کوچه بوستان طوبی
قیمت کارشناسی   :   5,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   400

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1666

آدرس   :   يزد-يزد-رضوان جنوبی2
قیمت کارشناسی   :   1,300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   223

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2017

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای کوچه عرش کوچه یاسین
قیمت کارشناسی   :   250,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   60

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1688

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار نواب خ تقی زاده
قیمت کارشناسی   :   300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   95

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1709

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس کوچه تقوی کوچه طوبی
قیمت کارشناسی   :   1,400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   202

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2115

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای کوچه یاسین
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1913

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار تشریفات شهرک اطلاعات
قیمت کارشناسی   :   1,650,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   226

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2216

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار طالقانی-کوچه سوم
قیمت کارشناسی   :   1,300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   172

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1717

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارفضیلت
قیمت کارشناسی   :   850,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   105

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2236

آدرس   :   يزد-يزد-پاسداران -کوچه 40 -رو به روی مجتمع سیدالشهدا یا بلوار دشتی-کوچه 53
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1729

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فردوسی روبروی حلال احمر
قیمت کارشناسی   :   2,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   400

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1011

آدرس   :   يزد-يزد-ک دکتر مسعود ک 5
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   240

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2074

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان منتظر فرج
قیمت کارشناسی   :   2,100,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   360

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1823

آدرس   :   يزد-يزد-میدان مسکن - خیابان مقداد
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   225

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1873

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوذر کوچه شهید گل
قیمت کارشناسی   :   1,800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   ۲۰۰

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1408

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوی امام حسن بن بست 1
قیمت کارشناسی   :   1,600,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   490

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1664

آدرس   :   يزد-يزد-خ چمران کوچه عارف <کوچه رهبر>بن بست دوم -اولین منزل سمت چپ
قیمت کارشناسی   :   1,510,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   228

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2231

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان چمران-خیابان عارف-کوچه مسجد زینبیه
قیمت کارشناسی   :   2,500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   420

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1763

آدرس   :   انتخاب استان--خیابان شهید عظیمی کوچه محراب
قیمت کارشناسی   :   1,330,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   161

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2552

آدرس   :   يزد-يزد-م شهدای مهراب م تره بار قدیم ک شهید ماندگار
قیمت کارشناسی   :   1,300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   170

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2107

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه کمیل5نبش فرعی سوم
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   140

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2548

آدرس   :   يزد-يزد-اکرم اباد خ بهار شمالی
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:357

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار نواب صفوی کوچه قدس
قیمت کارشناسی   :   320,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   102

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1440

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی پشت پارک 7 تیر
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1407

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد ترک آباد-کوچه عاشورا-کوچه سپهر
قیمت کارشناسی   :   550,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   136

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1847

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای - کوچه ی 31
قیمت کارشناسی   :   540,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   55

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1909

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم آباد نبش کوچه شهیدان حیدری و علیزاده
قیمت کارشناسی   :   540,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1908

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان سید گلسرخ کوچه استخر 22بهمن
قیمت کارشناسی   :   525,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1808

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد کوچه گلزار
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   137

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1589

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان خلیل حسن بیکی
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   245

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1406

آدرس   :   يزد-يزد-امام شهر شیخ کلینی
قیمت کارشناسی   :   950,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   315

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2030

آدرس   :   يزد-يزد-یزد میدان نماز خیابان کار گزاری
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1805

آدرس   :   يزد-يزد-پشت انتقال خون-نبش کوچه کمیل
قیمت کارشناسی   :   450,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   97

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2153

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد نبش کوچه شهیدان حیدری و علی زاده
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   152

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1541

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای کوچه 38 یا عرش
قیمت کارشناسی   :   330,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   60

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2059

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه امام حسن
قیمت کارشناسی   :   455,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   105

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1576

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امام جعفرصادق جنب مهدیه کوچه ابشاهی
قیمت کارشناسی   :   650,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   103

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1679