سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

خانه

آدرس   :   يزد-يزد-یزد خ مسکن پشت درمانگاه شماره 9
قیمت کارشناسی   :   1,600,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   290

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2256

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوذرپشت انتقال خون
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   164

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2540

آدرس   :   يزد-يزد-بین امام حسین و باهنر کوچه نجاریان
قیمت کارشناسی   :   1,300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   230

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1029

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه خ عدالت
قیمت کارشناسی   :   3,300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   330

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2092

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجو کوچه صالحیه بن بست ابوالفضل
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2621

آدرس   :   يزد-يزد-ب دانشجو ک ارغوان
قیمت کارشناسی   :   2,700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   390

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2167

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه خیابان عدالت
قیمت کارشناسی   :   2,900,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   324

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2170

آدرس   :   يزد-يزد-نعل اسبی فردوس شرقی
قیمت کارشناسی   :   1,800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   320

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2230

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی-کوچه یگان ویژه
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   308

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2501

آدرس   :   يزد-يزد-مسکن خیابان صحرا
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   181

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2513

آدرس   :   يزد-يزد-نعل اسبی کوچه خاتمی
قیمت کارشناسی   :   185,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   265

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2006

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارشهیددشتی- کوچه جنب فروشگاه سفینه-
قیمت کارشناسی   :   650,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2527

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوالفضل پشت هتل تهرانی
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2530

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو پشت بستنی نعمت
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2533

آدرس   :   يزد-يزد-
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   190 م

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2574

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم اباد-کوچهطلوع- اول طلوع
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2150

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین خ لاله
قیمت کارشناسی   :   2,400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   220

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2259

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس
قیمت کارشناسی   :   2,200,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   220

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2263

آدرس   :   يزد-يزد-پشت هتل جهانگردی
قیمت کارشناسی   :   350,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   72

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2264

آدرس   :   يزد-يزد-صفائیه پشت انتقال خون خیابان کمیل
قیمت کارشناسی   :   720,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   167

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2254

آدرس   :   يزد-يزد-میدان محراب ابتدای مدرس خ رضوان
قیمت کارشناسی   :   1,100,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   172

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2034

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس -کوچه ارغوان
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2128

آدرس   :   يزد-يزد-شهرک رزمندگان بلوار فضیلت
قیمت کارشناسی   :   1,450,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   210

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1692

آدرس   :   يزد-يزد-یزد میدان امام علی
قیمت کارشناسی   :   520,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   91

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2244

آدرس   :   يزد-يزد-یزد بلوار جمهوری
قیمت کارشناسی   :   11,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   1780

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2247

آدرس   :   يزد-يزد-یزد نعیم اباد
قیمت کارشناسی   :   850,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   140

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2248

آدرس   :   يزد-يزد-یزد مهرآوران فاز 1
قیمت کارشناسی   :   2,200,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2249

آدرس   :   يزد-يزد-یزد خرمشاه
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   238

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2243

آدرس   :   يزد-يزد-بواردانشجوکوچه شهدا
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   210

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2599

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو- کوچه بانک ملی - کوچه نهم
قیمت کارشناسی   :   900,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1935

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجوکوچه دکتراولیا
قیمت کارشناسی   :   900,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   172

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2033

آدرس   :   يزد-يزد-
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2581

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردشتی کوچه ایران خودرو
قیمت کارشناسی   :   360,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   108

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2588

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجوکوچه بانک ملی
قیمت کارشناسی   :   1,300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   257

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2593

آدرس   :   يزد-يزد-رحمت اباد محله پاین فلسطین جنوبی
قیمت کارشناسی   :   300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   137

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2112

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان ابوالفضل - رو به روی بن بست 14 و 16
قیمت کارشناسی   :   580,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   108

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1959

آدرس   :   يزد-يزد-ک دکتر مسعودک ارایشگاه ملیکا
قیمت کارشناسی   :   1,600,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   262

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1516

آدرس   :   يزد-يزد-چاه شهردار خ شهید یاوری
قیمت کارشناسی   :   640,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2561

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار طالقانی کوچه دایی
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   265

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1575

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو-کوچه شهید جعفری نژاد
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   132

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1370

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم اباد خیابان مسجد رشتی
قیمت کارشناسی   :   750,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   135

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1647

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوذر - خیابان کمیل
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   151

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1926

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان خیبر - انتهای خیبر
قیمت کارشناسی   :   760,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   135

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2194

آدرس   :   يزد-يزد-میدون سید گل سرخ
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   420

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2223

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امیرکبیر
قیمت کارشناسی   :   1,350,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   196

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2014

آدرس   :   يزد-يزد-ازادشهربربلواربهارستان
قیمت کارشناسی   :   1,100,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   263

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2031

آدرس   :   يزد-يزد-میدان نماز-بلوار امام حسین - کوچه شقایق
قیمت کارشناسی   :   650,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   154

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1782

آدرس   :   يزد-يزد-خ کاشانی کوچه دکتر مسعود کوچه محمد علی دهقان
قیمت کارشناسی   :   1,400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1886

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه دکتر مسعود کوچه شهید دهقان کوچه شهید یاوری
قیمت کارشناسی   :   2,900,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   288

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1672

آدرس   :   يزد-يزد-پشت انتقال خون کوچه کمیل
قیمت کارشناسی   :   450,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   127

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2152

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امام جعفر صادق-کوچه مسجد مهدویه
قیمت کارشناسی   :   550,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1723

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم آباد روبروی بانک صادرات قدیم
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   198

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1912

آدرس   :   يزد-يزد-مسکن - خیابان مقداد
قیمت کارشناسی   :   850,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   140

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1978

آدرس   :   يزد-يزد-بطرف فضای سبز بلوار امام رضا خ گلدشت
قیمت کارشناسی   :   230,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   140

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2011

آدرس   :   يزد-يزد- قاسم نقی خ نبوت
قیمت کارشناسی   :   320,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1198

آدرس   :   يزد-يزد-سیدگلسرخ-کوچه مسجدامام حسن
قیمت کارشناسی   :   550,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   430

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2180

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان شهید بنافتی زاده
قیمت کارشناسی   :   520,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   243

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1444

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس - خیابان ولی عصر
قیمت کارشناسی   :   980,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   455

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1979

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار شهید دشتی بعد از چهار راه امیر المونین سمت چپ
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   140

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1871

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دشتی -کوچه احمد نور ابادی
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   140

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1949

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار پاکنژاد کوچه لوک زاده
قیمت کارشناسی   :   515,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1698

آدرس   :   يزد-يزد-یزد خیابان کاشانی کوچه دیهمی
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1800

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه مهراوران
قیمت کارشناسی   :   2,300,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   210

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1922

آدرس   :   يزد-يزد-امامشهر سجاد شمالی
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   264

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1858

آدرس   :   يزد-يزد-ب دانشجو ک نمایندگی دوو اول کوچه مهر
قیمت کارشناسی   :   550,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2117

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو جنب پارک شادی
قیمت کارشناسی   :   541,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   400

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1696

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس پشت دادگستری
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   154

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1460

آدرس   :   يزد-يزد-رزمندگان -خیابان دیابت
قیمت کارشناسی   :   750,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2141

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای- کوچه یاسین
قیمت کارشناسی   :   260,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   85

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2146

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو ک شهید محیالدینی
قیمت کارشناسی   :   1,200,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   356

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1565

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوذرکمیل5
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   206

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1649

آدرس   :   يزد-يزد-میدان شهیدن محراب گوچه بغل چاه اب
قیمت کارشناسی   :   250,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   70

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1650

آدرس   :   يزد-تفت-تفت اسلامیه
قیمت کارشناسی   :   230,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1658

آدرس   :   يزد-تفت-خیابان رجایی
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   420

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1697

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوالفضل-ابتدای بلوار خیراباد
قیمت کارشناسی   :   330,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   198

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1733

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم اباد قدیم-به طرف ریل
قیمت کارشناسی   :   650,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1760