سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

باغ

آدرس   :   يزد-تفت-ده بالا جانبرازجان
قیمت کارشناسی   :   1,300,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   1500

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2012

آدرس   :   يزد-يزد-طزرجان - محله حمام مشیرالممالک
قیمت کارشناسی   :   512,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   549

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1969

آدرس   :   يزد-يزد-ده بالا - پشت مخابرات
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1980

آدرس   :   يزد-يزد-منشاد - مزار منشاد
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   700

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1962

آدرس   :   يزد-يزد-خضراباد روستای نور
قیمت کارشناسی   :   900,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   4500

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1818

آدرس   :   يزد-مهريز-محله ساداتی مهریز
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   3000

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1821

آدرس   :   يزد-مهريز-محله ساداتی
قیمت کارشناسی   :   78,000,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   13000

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1822

آدرس   :   يزد-يزد-صفا ییه پشت پارک ازادگان
قیمت کارشناسی   :   18,000,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   2000

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1057

آدرس   :   يزد-تفت-تفت محله باغ مورتین کوچه فعله
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   480

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1377

آدرس   :   يزد-يزد-سونیج-بعدازدرمانگاه
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   600

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1779

آدرس   :   هرمزگان-بندر عباس-کیلوتر30 رو به روی روستای چافعله
قیمت کارشناسی   :   4,000,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   1000000

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1771

آدرس   :   يزد-يزد-خضراباد بعد از روستای میانه
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   10هکتار

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1730

آدرس   :   يزد-تفت-ده بالا محله زیر باغ شاه
قیمت کارشناسی   :   450,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   700

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:2065

آدرس   :   مازندران-ساري-روستا لنگر 13 کیلومتر مانده به کیاسر
قیمت کارشناسی   :   850,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   17000

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1700

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری دروازه قران زمینهای کوثر
قیمت کارشناسی   :   550,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   2120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1690

آدرس   :   يزد-يزد-ده بالا
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع زمین   :   باغ    متراژ   :   400

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدزمین:1592