سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

مغازه

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جانباز - خیابان قائم
قیمت کارشناسی   :   450,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   63

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2539

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار طالقانی - بعد از آزمایشگاه مرکزی
قیمت کارشناسی   :   680,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   85

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2542

آدرس   :   يزد-يزد-جنب خشکشویی
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   78

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2547

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار 17 شهریور
قیمت کارشناسی   :   1,400,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   315

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1853

آدرس   :   يزد-يزد-22 بهمن
قیمت کارشناسی   :   3,400,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :    200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2111

آدرس   :   يزد-يزد-خ کاشانی- روبه روی کوچه دکتر مسعود
قیمت کارشناسی   :   950,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   42

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2504

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان مسجدجامع خلاف بانک ملی
قیمت کارشناسی   :   10,000,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2614

آدرس   :   يزد-يزد- بلوار مدرس خ اطهر
قیمت کارشناسی   :   450,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   72

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2261

آدرس   :   يزد-يزد-یزد همکف پاساژ ستاره
قیمت کارشناسی   :   900,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   35

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2250

آدرس   :   يزد-يزد-میدان امام موسی صدر بلوارفروغ
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   350

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2228

آدرس   :   يزد-يزد-شهرک دانشگاه نزدیک مسجد ابوالفضل
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2172

آدرس   :   يزد-يزد-خ ایرانشهر بعد از چهارراه جنب دبیرستان شاه ولی
قیمت کارشناسی   :   3,700,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   420 م

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2577

آدرس   :   يزد-ابرکوه-یزد خیابان ایرانشهر جنب هنرستان شهید رجایی مغازه سوم
قیمت کارشناسی   :   750,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   21.5

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2570

آدرس   :   يزد-ابرکوه-
قیمت کارشناسی   :   350,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   90 م

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2569

آدرس   :   يزد-ابرکوه-خ کاشانی پشت منابع طبیعی نبش شهید گل 23
قیمت کارشناسی   :   620,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   125 م

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2568

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو -قبل از پمپ بنزین
قیمت کارشناسی   :   1,800,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   80

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2144

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین
قیمت کارشناسی   :   4,000,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   270

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1984

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار پاکنژاد - بعد از کبابی بابا کوهی
قیمت کارشناسی   :   770,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   90

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2000

آدرس   :   يزد-يزد-بعداز میدان باهنر - بعد از پل دست راست
قیمت کارشناسی   :   4,000,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   207

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1968

آدرس   :   تهران-تهران-میدان فردوسی - زیر زمین پاساژ
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   12

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1977

آدرس   :   يزد-يزد-اکرم اباد - جاده کوره خونشرنگ
قیمت کارشناسی   :   350,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   280

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1982

آدرس   :   يزد-يزد-اکرم اباد--رو به روی باسکول فخار
قیمت کارشناسی   :   1,100,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   550

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1983

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم اباد - انتهای فروغ
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   70

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1987

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دشتی - چهارراه امیرالمومنین
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   38

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1953

آدرس   :   يزد-يزد-میدان نماز - خیابان سیلمانی
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   63

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1927

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار باهنر-بعد از حسینه خرمشاد
قیمت کارشناسی   :   2,000,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   85

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1946

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امام زاده جعفر-پاساژ موسوی
قیمت کارشناسی   :   1,300,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   27

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1939

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار 17 شهریور نزدیک بانک ملی
قیمت کارشناسی   :   4,200,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2196

آدرس   :   يزد-يزد-پاساز ستاره
قیمت کارشناسی   :   950,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   33

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1637

آدرس   :   يزد-يزد-
قیمت کارشناسی   :   3,700,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1892

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی
قیمت کارشناسی   :   2,400,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   85

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1867

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو-کوچه رستوران کوروش
قیمت کارشناسی   :   650,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   70

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1848

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوذر پشت منابع طبیعی
قیمت کارشناسی   :   420,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   123

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1830

آدرس   :   يزد-يزد-میدان محراب جنب حاجی اصفهانی
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   171

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2121

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امام زاده جعفر
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   33

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1806

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار ازادگان بعد از سه راه ازادشهر
قیمت کارشناسی   :   1,200,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2161

آدرس   :   يزد-يزد-روبروی فولاد یزد
قیمت کارشناسی   :   2,650,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   2650

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1624

آدرس   :   انتخاب استان--بلور دانشجو جنب پمپ بنزین
قیمت کارشناسی   :   3,525,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   72

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1671

آدرس   :   يزد-يزد-بلور پاسداران
قیمت کارشناسی   :   420,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   33.7

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2159

آدرس   :   يزد-يزد-ازاد شهر-جنب کوچه مخابرات
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   64

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2145

آدرس   :   يزد-يزد-جنب رستوران گل سرخ
قیمت کارشناسی   :   550,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   123

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2126

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار عابدی- بعد از کبابی
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   50

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2129

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو نعیم اباد رو به روی چاه شرکت
قیمت کارشناسی   :   460,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   81

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2053

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دشتی
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   355

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2055

آدرس   :   يزد-يزد-تهران جاده قديم كرج كيلومتر17 شهر قدس
قیمت کارشناسی   :   1,700,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   18.5متر+45متر+110متر+5متر

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2090

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوذر پشت منابعطبیعی
قیمت کارشناسی   :   420,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   123

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2095

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو
قیمت کارشناسی   :   1,200,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   96

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2099

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه دکتر مسعود
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2103

آدرس   :   يزد-يزد-ب دانشجو
قیمت کارشناسی   :   1,600,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   114

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2105

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی پاساژ سیدالشهدا
قیمت کارشناسی   :   460,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   25

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1595

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه صالحیه
قیمت کارشناسی   :   400,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   70

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1599

آدرس   :   يزد-يزد-پارک 7 تیر
قیمت کارشناسی   :   1,736,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   940

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1600

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوذر
قیمت کارشناسی   :   2,600,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1619

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو جنب املاک بشرزاد
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   138

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1665

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دشتی بعد از 4 راه امیر المو منین
قیمت کارشناسی   :   2,000,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   96

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:392

آدرس   :   يزد-يزد-خ کاشانی نبش ک ابشاهی
قیمت کارشناسی   :   1,800,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1674

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو روبروی املاک بشر زاد
قیمت کارشناسی   :   2,000,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   170

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1676

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری به طرق سلک باف
قیمت کارشناسی   :   1,200,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   1250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1677

آدرس   :   يزد-يزد-جنب رستوران گل سرخ
قیمت کارشناسی   :   500,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   125

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1429

آدرس   :   انتخاب استان--میدان ابوذرخیابان اصلی کمیل
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1699

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه بلوار جهاد مجتمع تجاری سپهر طبقه دوم
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1707

آدرس   :   انتخاب استان--پشت پارک بزرگ شهر-بلوار سنتو
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   108

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1716

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی-روبه روی سازمان اب
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   60

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1719

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو -کوچه صالحیه
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   138

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1731

آدرس   :   يزد-يزد-چهار راه ایرانشهر-به سمت راهنمایی
قیمت کارشناسی   :   600,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   40

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1739

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی-روبه روی فروشگاه میلاد
قیمت کارشناسی   :   1,100,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   53

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1742

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان چمران -جنب بانک ملی
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   55

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1746

آدرس   :   يزد-يزد-پشت میدان تربار
قیمت کارشناسی   :   330,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1747

آدرس   :   يزد-يزد-سیدمیرزا-سردخانه کوثر
قیمت کارشناسی   :   350,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   450

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1748

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو-جنب کوچه 23
قیمت کارشناسی   :   1,650,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   109

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1753

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی-رو به روی پیتزا مثلث
قیمت کارشناسی   :   2,200,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1769

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی-رو به روی سازمان آب
قیمت کارشناسی   :   1,300,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   60

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1773

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی-کوچه چاه آب
قیمت کارشناسی   :   375,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   68

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1774

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان سلمان - پشت میدان امیر چخماغ
قیمت کارشناسی   :   2,200,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1781

آدرس   :   يزد-يزد-ب دانشجو اول میدان شهدای محراب
قیمت کارشناسی   :   1,650,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   105

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2038

آدرس   :   يزد-يزد-روبه روی پارک پرستار
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   60

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1786

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دشتی بعد از 4 راه امیر المو منین
قیمت کارشناسی   :   1,060,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   151

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2042

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی- رو به روی مسجد اتابکی
قیمت کارشناسی   :   2,000,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1787

آدرس   :   يزد-يزد-میدان امام علی ع خامنلی خ توحید
قیمت کارشناسی   :   700,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری    متراژ   :   105

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2043