سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

خانه

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوذر
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   164

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2540

آدرس   :   يزد-يزد-خ کاشانی کوچه لاله لاله هفتم پلتاک 7
قیمت کارشناسی   :   750,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   181

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2549

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان فرخی
قیمت کارشناسی   :   1,200,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2565

آدرس   :   يزد-يزد-خ کاشانی کوچه علوی اولین کوچه سمت راست
قیمت کارشناسی   :   1,200,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2558

آدرس   :   يزد-يزد-پشت پارک هفتم تیر کوچه حجت 3
قیمت کارشناسی   :   860,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2556

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو پشت دانشگاه علم وهنر اول کوچه فاطمیه
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   313

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2553

آدرس   :   انتخاب استان--خیابان شهید عظیمی کوچه محراب
قیمت کارشناسی   :   1,330,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   161

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2552

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار تشریفات شهرک اطلاعات
قیمت کارشناسی   :   1,650,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   226

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2216

آدرس   :   انتخاب استان--بلوار خامنه ای
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   170

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2214

آدرس   :   انتخاب استان--بلوار خامنه ای
قیمت کارشناسی   :   950,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2215

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه شهرک دانشگاه
قیمت کارشناسی   :   1,250,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   222.75

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2212

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین کوچه لاله
قیمت کارشناسی   :   1,400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2207

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار طالقانی کوچه دایی
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   265

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1575

آدرس   :   يزد-يزد-پاسداران -کوچه 40 -رو به روی مجتمع سیدالشهدا یا بلوار دشتی-کوچه 53
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1729

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه حسینعلی گل
قیمت کارشناسی   :   900,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   240

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1857

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو خیابان صالحیه
قیمت کارشناسی   :   900,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2160

آدرس   :   يزد-يزد-خ کاشانی روبروی پارک هفتم تیر پشت کارخانه جنوب
قیمت کارشناسی   :   1,200,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   128

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1663

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوی امام حسن بن بست 1
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   490

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1664

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو- کوچه بانک ملی - کوچه نهم
قیمت کارشناسی   :   900,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   150

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1935

آدرس   :   يزد-يزد-شهرک رزمندگان بلوار فضیلت
قیمت کارشناسی   :   1,300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   210

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1692

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار طالقانی-کوچه سوم
قیمت کارشناسی   :   1,300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   172

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1717

آدرس   :   يزد-يزد-اراضی طوبی فاز 2
قیمت کارشناسی   :   1,073,300,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2502

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امیرکبیر
قیمت کارشناسی   :   1,250,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   196

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2014

آدرس   :   يزد-يزد-ازادشهربربلواربهارستان
قیمت کارشناسی   :   900,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   263

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2031

آدرس   :   يزد-يزد-میدان محراب ابتدای مدرس خ رضوان
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   172

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2034

آدرس   :   يزد-يزد-بین امام حسین و باهنر کوچه نجاریان
قیمت کارشناسی   :   1,300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   230

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1029

آدرس   :   يزد-يزد-ک دکتر مسعود ک 5
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   240

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2074

آدرس   :   يزد-يزد-مهر اوران فاز 1
قیمت کارشناسی   :   1,700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1574

آدرس   :   يزد-يزد-میدان مسکن - خیابان مقداد
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   225

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1873

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار شهید بهشتی
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   330

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1618

آدرس   :   يزد-يزد-خ کاشانی کوچه دکتر مسعود کوچه محمد علی دهقان
قیمت کارشناسی   :   1,400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1886

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ریاضی یزدی-بلوار شهید قندی
قیمت کارشناسی   :   1,800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   185

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2149

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فلسطین شهرک فرهنگیان
قیمت کارشناسی   :   2,200,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2163

آدرس   :   يزد-يزد-ب دانشجو ک ارغوان
قیمت کارشناسی   :   2,700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   390

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2167

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه خیابان عدالت
قیمت کارشناسی   :   2,900,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   324

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2170

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ابوذر کوچه شهید گل
قیمت کارشناسی   :   1,800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   ۲۰۰

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1408

آدرس   :   يزد-يزد-میدان محراب کوچه بوستان طوبی
قیمت کارشناسی   :   4,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   400

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1666

آدرس   :   يزد-يزد-صفائیه - بلوار دانشگاه - کوچه فرساد 10
قیمت کارشناسی   :   2,300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   287

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1947

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی - خیابان دکتر مسعود - کوچه شهید علی محمد یاوری
قیمت کارشناسی   :   1,700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   513

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1950

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی-کوچه یگان ویژه
قیمت کارشناسی   :   1,500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   308

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2501

آدرس   :   يزد-يزد-نعل اسبی کوچه خاتمی
قیمت کارشناسی   :   1,700,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   265

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2006

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان چمران-خیابان عارف-کوچه مسجد زینبیه
قیمت کارشناسی   :   2,500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   420

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1763

آدرس   :   يزد-يزد-خ مقداد ک فهمیده
قیمت کارشناسی   :   2,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   175

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2537

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه خ عدالت
قیمت کارشناسی   :   3,300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   330

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2092

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار شهیدقندی-زمینهای جنب کارخانه شهیدقندی-اولین کوچه
قیمت کارشناسی   :   3,500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   250

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1844

آدرس   :   يزد-يزد-میدان حضرت رقیه
قیمت کارشناسی   :   3,500,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   400

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2165

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی-کوچه شهید عظیمی
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   163

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1933

آدرس   :   يزد-يزد-مسکن - خیابان مقداد
قیمت کارشناسی   :   850,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   140

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1978

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری - قبل از مسجد قبا
قیمت کارشناسی   :   3,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   598

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1995

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه سیلو
قیمت کارشناسی   :   3,680,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   460

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2507

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای کوچه بهارستان
قیمت کارشناسی   :   1,300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   189

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2523

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو پشت بستنی نعمت
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2533

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجوکوچه دکتراولیا
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   172

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2033

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فردوسی روبروی حلال احمر
قیمت کارشناسی   :   2,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   400

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1011

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد - کوچه علی محمد یاوری
قیمت کارشناسی   :   1,077,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   481

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1965

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری - کوچه شرق
قیمت کارشناسی   :   1,800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1974

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس - خیابان ولی عصر
قیمت کارشناسی   :   980,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   455

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1979

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجو - کوچه جعفری نژاد 5
قیمت کارشناسی   :   880,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   252

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1966

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان خیبر - انتهای خیبر
قیمت کارشناسی   :   740,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   135

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2194

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای کوچه حافظ
قیمت کارشناسی   :   950,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   137

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2518

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی-بلوار خاتم-کوچه شهید اشترزاده
قیمت کارشناسی   :   1,300,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :    375

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2525

آدرس   :   يزد-يزد-ب جمهوری - کوچه شمس
قیمت کارشناسی   :   2,500,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   423

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2532

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه ابو الفضل
قیمت کارشناسی   :   750,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   223

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2536

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری خیابان شرق
قیمت کارشناسی   :   2,300,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   260

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1197

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو - کوچه دکتر مسعود - روبه روی درمانگاه اخوندی
قیمت کارشناسی   :   765,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1955

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو جنب رستوران کوروش
قیمت کارشناسی   :   780,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   70

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1920

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان منتظر فرج
قیمت کارشناسی   :   2,100,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   360

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1823

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه - خیابان فرساد
قیمت کارشناسی   :   2,000,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   280

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2177

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه مهراوران
قیمت کارشناسی   :   2,300,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   210

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1922

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار شهید صدوقی-پشت درمانگاه سپاه
قیمت کارشناسی   :   950,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   237

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2185

آدرس   :   يزد-يزد-رضوان جنوبی2
قیمت کارشناسی   :   760,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   223

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2017

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس کوچه تقوی کوچه طوبی
قیمت کارشناسی   :   1,400,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   202

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2115

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس -کوچه ارغوان
قیمت کارشناسی   :   1,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2128

آدرس   :   يزد-يزد-ک دکتر مسعودک ارایشگاه ملیکا
قیمت کارشناسی   :   1,600,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   262

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1516

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار خامنه ای کوچه یاسین
قیمت کارشناسی   :   740,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1913

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم اباد خیابان مسجد رشتی
قیمت کارشناسی   :   750,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   135

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1647

آدرس   :   يزد-يزد-میدان امام حسین - کوچه بانک صادرات
قیمت کارشناسی   :   2,400,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   303

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1864

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو-کوچه شهید جعفری نژاد
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   132

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1370

آدرس   :   يزد-يزد-امام شهر شیخ کلینی
قیمت کارشناسی   :   950,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   315

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2030

آدرس   :   يزد-يزد- خ کاشانی ک صنعت
قیمت کارشناسی   :   900,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   296

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:883

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه دکتر مسعود کوچه شهید دهقان کوچه شهید یاوری
قیمت کارشناسی   :   2,900,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   288

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1672

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی - کوچه مازاریها - بهاران 6
قیمت کارشناسی   :   726,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   160

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1827

آدرس   :   يزد-يزد-م شهدای مهراب م تره بار قدیم ک شهید ماندگار
قیمت کارشناسی   :   850,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   170

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2107

آدرس   :   يزد-يزد-یزد میدان نماز خیابان کار گزاری
قیمت کارشناسی   :   800,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1805

آدرس   :   يزد-يزد-یزد بلوار دانشجو پشت کاشی مریم
قیمت کارشناسی   :   1,200,000,000تومان
نوع ملک   :   نیمه ساز    متراژ   :   370

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2063

آدرس   :   يزد-يزد-رزمندگان -خیابان دیابت
قیمت کارشناسی   :   750,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی    متراژ   :   200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2141

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو ک شهید محیالدینی
قیمت کارشناسی   :   1,200,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   356

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1565

آدرس   :   يزد-يزد-بازارچه سیلو جنب مرغ فروشی
قیمت کارشناسی   :   4,000,000,000تومان
نوع ملک   :   مسکونی تجاری    متراژ   :   478

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2007