سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

آپارتمان

آدرس   :   يزد-ابرکوه-خ کاشانی اپارتمان همراز
قیمت کارشناسی   :   900,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   150 متر

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2562

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارشهیددشتی کوچه 30
قیمت کارشناسی   :   650,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   180

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2227

آدرس   :   انتخاب استان--
قیمت کارشناسی   :   385,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   ۱۱۰

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2563

آدرس   :   انتخاب استان-none-پشت صدا وسیما مجتمع آسمان
قیمت کارشناسی   :   450,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2560

آدرس   :   يزد-يزد-خ 15 خرداد مجتمع غزال
قیمت کارشناسی   :   500,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1554

آدرس   :   انتخاب استان-none-تهران سعید آباد مجتمع مهستان
قیمت کارشناسی   :   500,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   85

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2559

آدرس   :   يزد-يزد-روبرو بیمارستان شهیدصدوقی آپارتمان بنیاد
قیمت کارشناسی   :   530,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2555

آدرس   :   يزد-يزد-مهرآوران
قیمت کارشناسی   :   180,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   45

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2550

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فضیلت روبرو پاسگاه
قیمت کارشناسی   :   460
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   102

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2551

آدرس   :   انتخاب استان-none-بلوار فضیلت مجتمع امین
قیمت کارشناسی   :   0
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2221

آدرس   :   انتخاب استان-none-شهرک رزمدگان
قیمت کارشناسی   :   400,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1137

آدرس   :   انتخاب استان-none-شهرک رزمندگان
قیمت کارشناسی   :   400,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2216

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی - کوچه خورشید
قیمت کارشناسی   :   1,150,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   155

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2541

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری- کوچه مهنور
قیمت کارشناسی   :   400,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   92

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2543

آدرس   :   يزد-يزد-میدان سفیر امید-جام جم1-مجتمع اران
قیمت کارشناسی   :   450,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1768

آدرس   :   يزد-يزد-شهرک - رزمندگان - مجتمع زمرد
قیمت کارشناسی   :   420,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   105

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1994

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشگاه - مجتمع بهاران
قیمت کارشناسی   :   573,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   88

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1993

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار شهید دشتی - جنب کلانتری 14 - مجتمع بهارستان 2
قیمت کارشناسی   :   470,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   123

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1971

آدرس   :   يزد-يزد-مجتمع مسکونی احمدی روشن - فاز3
قیمت کارشناسی   :   500,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1957

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس اپارتمان ترمه
قیمت کارشناسی   :   300,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   89

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1807

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه حسینعلی گل
قیمت کارشناسی   :   1,200,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   210

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1810

آدرس   :   يزد-يزد-میدان ترمینال - مجتمع المپیک -
قیمت کارشناسی   :   340,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   92

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2187

آدرس   :   يزد-يزد-اپارتمان احمدی روشن
قیمت کارشناسی   :   600,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   111

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2198

آدرس   :   يزد-يزد-میدان سفیرامید-خیابان جام جم 1
قیمت کارشناسی   :   600,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   95

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1718

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مهر اپارتمان گلستان
قیمت کارشناسی   :   160,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   50

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1791

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه نیروگاه زنبق - اپارتمان پاسارگاد
قیمت کارشناسی   :   980,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   196

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1961

آدرس   :   يزد-يزد-یزد بلوار جمهوری
قیمت کارشناسی   :   2,500,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   270

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2508

آدرس   :   يزد-يزد-صفایه گلنار
قیمت کارشناسی   :   3,180,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   265

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2509

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس اپارتمان مهر
قیمت کارشناسی   :   300,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   85

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2510

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی- جنب کلانتری 11
قیمت کارشناسی   :   510,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2511

آدرس   :   يزد-يزد-پشت صدا و سینما
قیمت کارشناسی   :   440,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2512

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی پارک هفتم تیر ک برج
قیمت کارشناسی   :   560,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   95

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2519

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی جنب پارک 7تیر
قیمت کارشناسی   :   550,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2522

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو-پشت بانک کشاورزی
قیمت کارشناسی   :   550,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1290

آدرس   :   يزد-يزد-اپارتمان استانداری
قیمت کارشناسی   :   560,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2189

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارمدرس دادگستری
قیمت کارشناسی   :   260,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   97

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1865

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری- خیابان وکیل-مجتمع ارغوان
قیمت کارشناسی   :   380,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   88

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1837

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی مجتمع شهاب
قیمت کارشناسی   :   800,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2132

آدرس   :   يزد-يزد-میدان شهدای مهراب -داخل میدان - اپارتمان فدک
قیمت کارشناسی   :   430,000,000
نوع آپارتمان   :   آپارتمانی    متراژ   :   105

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2135

آدرس   :   يزد-يزد-پشت صدا و سیما
قیمت کارشناسی   :   300,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   110

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1621

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار فضیلت اپارتمان استانداری
قیمت کارشناسی   :   1,100,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1553

آدرس   :   يزد-يزد-بلوارجعفرصادق بعدازبیمارستان مادرمجتمع زنبق
قیمت کارشناسی   :   600,000,000
نوع آپارتمان   :   مسکونی    متراژ   :   120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:2015