سوییت اجاره ای در یزد مشاورین املاک بشرزاد

جدیدترین ها

جستجو با کد

کد
نوع ملک

لینکستان

رهن و اجاره

آدرس   :   يزد-يزد-نبش میدان شهدای محراب
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:2,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      200

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:917

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو-نرسیده به دنیای وانت
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:2,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:920

آدرس   :   يزد-يزد-اول بلوار فلسطین بعد ازدرمانگاه
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:850,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      33

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:842

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو -جنب تالار مهرگان
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:1,800,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      55

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:854

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      12

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:844

آدرس   :   يزد-يزد-میدان شهدای مهراب
قیمت رهن   :   0تومان      قیمت اجاره:5,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      75

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:873

آدرس   :   انتخاب استان--جنب تا لارمهرگان
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:1,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      60

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:845

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      50

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:847

آدرس   :   يزد-يزد-نعل اسبی-جنب میوه فروشی نارنج
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:932

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری - جنب بانک کارافرین
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:3,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:851

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی -جنب نمایندگی هیوندا
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:100,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      70

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:856

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو - کوچه 19
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:2,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      400

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:858

آدرس   :   يزد-يزد-مهر اوران - بلوار مناجات
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,600,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      60

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:868

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی روبرو مسجد اتابکی
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,700,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      30

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:879

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو روبروی بانک کشاورزی
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:1,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:875

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:400,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      70

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:1414

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو-کوچه صالحیه
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,100,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      90

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:928

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو کوچه صالحیه
قیمت رهن   :   4,000,000تومان      قیمت اجاره:300,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      70

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:952

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو ک دکتر مسعود
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,200,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      60

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:973

آدرس   :   يزد-يزد-کوچه دکتر مسعود
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:1,200,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      ۶۳

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:981

آدرس   :   يزد-يزد-چاه شهردار روبروی پمپ بنزین
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:300,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:983

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جمهوری کوچه ماهوا
قیمت رهن   :   70,000,000تومان      قیمت اجاره:100,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      80

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:999

آدرس   :   يزد-يزد-صفاییه کوچه بنفشه16
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:2,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:955

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس - بعد از تعویض روغنی مولا
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      1000

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:859

آدرس   :   يزد-يزد-بلواردانشجو-کوچه 19
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      45

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:860

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امام جعفر صادق - نبش کوچه 13
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      25

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:863

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امام جعفرصادق - کوچه 35
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:600,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      50

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:864

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس جنب دادگاه خیابان امام رضا
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      40

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:866

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار جانباز
قیمت رهن   :   30,000,000تومان      قیمت اجاره:3,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      450

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:867

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امیرکبیر
قیمت رهن   :   15,000,000تومان      قیمت اجاره:2,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   بالا             متراژ   :      45

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:954

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار مدرس
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:650,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      90

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:872

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو جنب تالار مهرگان
قیمت رهن   :   4,000,000تومان      قیمت اجاره:600,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      55

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:874

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:2,200,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      80

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:992

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:400,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      35

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:877

آدرس   :   يزد-يزد- خیابان دکترمسعود
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      40

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:880

آدرس   :   يزد-يزد-میدان طوبی_خ طوبی شرقی
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      40

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:898

آدرس   :   يزد-يزد-سه راه مسکن-نبش سه راه
قیمت رهن   :   20,000,000تومان      قیمت اجاره:5,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      300

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:919

آدرس   :   يزد-يزد-خیابان کاشانی-روبروی کوچه حافظ
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      80

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:918

آدرس   :   يزد-يزد-نعیم اباد-روبرودرمانگاه شهید اخوندی
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:2,000,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      90

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:925

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار امام جعفر صادق-سرکوچه خیراندیش
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:3,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   همکف             متراژ   :      130

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:944

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو نزدیک دانشگاه علم و هنر
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:700,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:963

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم اباد خیابان فروغ
قیمت رهن   :   5,000,000تومان      قیمت اجاره:800,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      70

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:967

آدرس   :   يزد-يزد-قاسم اباد خ فروغ
قیمت رهن   :   10,000,000تومان      قیمت اجاره:2,500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      100

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:996

آدرس   :   يزد-يزد-بلوار دانشجو
قیمت رهن   :   3,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      120

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:997

آدرس   :   يزد-يزد-اکرم آباد
قیمت رهن   :   2,000,000تومان      قیمت اجاره:500,000تومان
نوع ملک   :   تجاری               طبقه   :   زیرزمین             متراژ   :      550

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک بشرزاد
کدملک:995